Editorial board

Vlizlo V. V. — Head of the council (Ukraine)

Antonyak H. L. (Ukrainе)

Baumgartner W. (Austria)

Elskaya A. V. (Ukrainе)

Fedorovych Ye. I. (Ukraine) 

Fedoruk R. S. (Ukraine)

Gunchak A. V. (Ukrainе)

Gzhegotskyy M. R. (Ukrainе)

Havryliak V. V. (Ukraine)

Herbut E. (Poland)

Hladii M. V. (Ukraine)

Höltershinken M. (Germany)

Ibatullin I. I. (Ukraine)

Iskra R. Ya. (Ukrainе)

Kalachnyuk L. H. (Ukrainе)

Klocek Cz. (Poland)

Kotsyumbas I. Ya. (Ukraine)

Kovalchuk I. I. (Ukraine)

Kowalski Z. (Poland)

Koziorowski M. (Poland)

Kryshtal O. O. (Ukrainе)

Kulik G. (USA)

Lesyk Ya. V. (Ukraine)

Lushchak V. I. (Ukraine)

Malyk O. H. (Ukraine)

Mandyhra M. S. (Ukraine)

Manko V. V. (Ukraine)

Marounek M. (Czech Republic) 

Medina I. (France)

Melnychuk S. D. (Ukraine)

Mudron P. (Slovakia)

Murawski M. (Poland)

Niemczyk K. (Poland) 

Ostapiv D. D. (Ukraine)

Petrychenko V. F. (Ukraine)

Ratych I. B. (Ukraine)

Salyha Yu. T. (Ukraine)

Sedilo G. M. (Ukraine)

Sharan M. M. (Ukraine)

Snitynskyi V. V. (Ukraine)

Stapay P. V. (Ukraine)

Starke A. (Germany)

Stegniy B. T. (Ukraine)

Stoika R. S. (Ukraine)

Stybel V. V. (Ukraine)

Sybirnyi A. A. (Ukraine)

Vishchur O. I. (Ukrainе)

Vudmaska I. V. (Ukrainе)

Wittek T. (Austria)

Zhukorskyi O. M. (Ukrainе)

© 2016 Institute of Animal Biology

Search